Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoop op afstand: verkoop via mail, website en andere middelen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand en waarbij er geen sprake is van gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van beide partijen.

2. Persoonlijke verkoop: verkoop waarbij er sprake is van gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van beide partijen en de koper één of of meerdere keren in staat is geweest de goederen persoonlijk te evalueren alvorens tot betaling over te gaan. Hieronder wordt tenminste verstaan verkoop via een beurs, het ophalen van goed(eren) door de klant en/of persoonlijke bezorging van de goederen bij de klant waarbij of waarna betaling tot stand komt.

3. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals op de website omschreven.

4. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en/of bedongen worden.

5. Zichttermijn: de termijn bij verkoop op afstand waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

5. Kunst & Nijverheid: Kunsthandel de Ruijter, ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34234040; tevens handelend onder de namen ”Kunstennijverheid” en “www.kunstennijverheid.nl”.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Kunst & Nijverheid en koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk dan wel electronisch (email) te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van zo’n vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 3 - Het aanbod

Bij verkoop op afstand worden de aangeboden goederen zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven; zover de redelijkheid vereist.

Artikel 4 – Verkoop op afstand

1. Verkoop op afstand zal alleen plaatsvinden indien, naar het oordeel van Kunst en Nijverheid, de aard van het aangeboden goed zich daartoe leent; onder goederen die zich hiertoe niet lenen worden tenminste verstaan goederen die bij verzending een onaanvaardbaar risico op schade lopen, danwel zeer kostbare goederen.

2. Indien er sprake is van koop op afstand geldt een zichttermijn.

3. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant, tenzij anders overeengekomen is conform artikel 2 lid 2.

4. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

6. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen door schriftelijk of via email  Kunst & Nijverheid daarvan in kennis te stellen binnen de geldende zichttermijn.

7. Retournering van goederen geschiedt voor rekening en risico van de klant.  Goederen worden geacht  onbeschadigd te zijn bezorgd bij de klant, indien niet onverwijld, en alvorens tot retournering over te gaan, Kunst en Nijverheid in kennis is gesteld van beschadigingen of gebreken.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij persoonlijke verkoop vindt acceptatie plaats nadat de koper het aanbod persoonlijk heeft kunnen evalueren.

3. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomt waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

5. Kunst & Nijverheid treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

6. Kunst & Nijverheid kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Kunst & Nijverheid is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

Artikel 6 - De prijs

1. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bijkomende kosten zoals bezorgkosten.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1. Kunst & Nijverheid staat er voor in dat de goederen in alle redelijkheid voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Kunst en Nijverheid betracht bij de omschrijving van het aanbod voorzichtigheid en zorgvuldigheid, waarbij geldt dat de datering een indicatie vormt van de tijdsperiode waarin het aanbod geproduceerd of gemaakt is en de ontwerpperiode een indicatie vormt van de tijdsperiode waarin het aanbod ontworpen is.

2. Een eventueel door Kunst & Nijverheid als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens Kunst & Nijverheid kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

3. Garantie op toegeschreven goederen
Indien Kunst en Nijverheid met stelligheid een goed omschrijft als zijnde het werk van een specifieke kunstenaar, fabriek of atelier en de koper binnen een periode van twaalf maanden na verkoop ten genoege van de Kunst en Nijverheid bewijst dat deze verstrekte omschrijving onjuist is, wordt restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs verleend bij terruggave van het goed. De bereidheid tot teruggave vervalt als de koper het gekochte niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij de koop bevond.

4. Garantie op datering
Indien Kunst en Nijverheid met stelligheid een goed omschrijft als zijnde stammende uit een specifieke periode en de koper binnen een periode van twaalf maanden na verkoop ten genoege van de Kunst en Nijverheid bewijst dat deze verstrekte omschrijving onjuist  is omdat het betreffende goed nagemaakt is of in een significant latere periode opnieuw in productie is genomen, wordt restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs verleend bij teruggave van het goed. De bereidheid tot teruggave vervalt als de koper het gekochte niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij de koop bevond.

Artikel 8 - De bestelling

1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Kunst & Nijverheid en de klant anders is overeengekomen.

2. Leveranties van goederen en/of diensten worden gedaan nadat betaling heeft plaatsgevonden, tenzij tussen Kunst & Nijverheid en de klant anders is overeengekomen.

3. Kunst & Nijverheid zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

4. Als plaats van levering geldt het woonadres van de klant dat het laatst aan Kunst & Nijverheid kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

5. Kunst & Nijverheid zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen na ontvangen betaling uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Kunst & Nijverheid, tenzij anders is overeengekomen.

7. De klant heeft de plicht om Kunst en Nijverheid onverwijld in kennis te stellen van eventuele beschadigingen van bezorgde goederen.

Artikel 9 – Betaling

1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na bestelling van het goed te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.

2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Kunst & Nijverheid te melden.

3. In geval van wanbetaling van de klant heeft Kunst & Nijverheid behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Kunst & Nijverheid en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren

terug